q Hva tror Smiths venner? - BCC Skoleinfo

Hva tror Brunstad Christian Church?

 

Hva lærer Brunstad Christian Church? På denne siden svarer vi på noen av spørsmålene vi ofte får fra studenter og skoleelever om BCC sin tro og lære.

 

HVA ER FORSKJELLEN PÅ BCC OG ANDRE KRISTNE?

 

Svaret avhenger selvfølgelig av hvem man sammenligner seg med. Vi tilhører den protestantiske retningen av kristendommen, og deler mye av grunnlaget for troen med andre kirkesamfunn. Dette er noe av det vi har til felles:

  • BCC tror på Bibelen, og har den som basis for tro, liv og forkynnelse
  • BCC tror på en treenig Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd
  • BCC tror på Guds enbårne sønn Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, unnfanget av Den hellige ånd, født av jomfru Maria
  • BCC tror på at Jesus døde på korset som soning for menneskenes synder, slik at alle som kommer til han, kan få sine synder forlatt og bli frelst

Videre legger BCC vekt på at tilgivelsen er grunnlaget for at vi kan lære av Jesus og komme inn i en helt ny utvikling, som en indre og livslang prosess.

Ved at Den Hellige Ånd hjelper og veileder oss, og gir oss kraft til å leve etter Jesu ord, vil den troende vokse de kristne dydene, som Bibelen også kaller Åndens frukt; som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Dette beskrives nærmere i Paulus brev til Galaterne 5: 22-23.

 

HAR MENIGHETEN NOEN HELLIGE BØKER?

 

 

For BCC er Bibelen den eneste hellige boken og autoritative skrift, og basis for all forkynnelse. Vi tror at innholdet i Bibelen er gitt etter inspirasjon fra Gud, og skrevet til veiledning for alle kristne og troende i alle land. Selv om Bibelen er flere tusen år gammel, ansees den som universell og aktuell for mennesker også i dag.

For de aller fleste kristne er Det nye testamentet førende for troslivet. Dette gjelder også i BCC. Imidlertid inneholder Det gamle testamentet også mange fortellinger og eksempler som man kan lære mye av og som det ofte refereres til i Det nye testamentet.

ANDRE SKRIFTER

BCC har en del litteratur som er skrevet av medlemmer, og utgitt som korte stykker eller i bokform. Dette er ikke hellige skrifter, men de kan inspirere til hvordan temaer i Bibelen kan forstås. Menighetens grunnlegger, Johan O. Smith, har skrevet mange brev og stykker som er trykket opp i bokform, som kan forklare eller utdype menighetens bibelsyn.

 

HAR BCC NOEN RITUALER OG TRADISJONER?

 

Menigheten har få ritualer, og ser på kristendom først og fremst som en hverdagstro; noe som følger med livet der man er. Troen dreier seg om et indre liv, og ikke så mye om utvendige ting som klær, symboler eller tradisjoner.

Det holdes jevnlig møter og samlinger hvor evangeliet forkynnes, og hvor man deler tro og håp for livet med hverandre. Hvor ofte man deltar, og hvor aktiv man vil være på menighetens samlinger varierer fra person til person. 

I BCC feires alle de de offentlige høytidene, og merkedager som for eksempel 17. Mai. Medlemmene i BCC ser det som naturlig å ta del i samfunnet på slike dager.

BCC har eget vigselsritual som benyttes ved vielser i menigheten.

 

HAR BCC NOEN SAKRAMENTER?

 

 

I BCC praktiserer vi ikke sakramenter i tradisjonell forstand og forståelse, men både nattverd og dåp gjennomføres i lokalmenighetene.

VOKSENDÅP

Å la seg døpe er en frivillig og personlig handling, og beskrives i Bibelen som «en god samvittighetspakt med Gud». Dette krever at man er voksen og bevisst på sitt livsvalg, derfor praktiserer BCC kun voksendåp. Av samme grunn har man ikke barnedåp; men små babyer blir gjerne ønsket velkommen i menigheten med en «barnevelsignelse».

Les mer:

33 ungdommer lot seg døpe

Barnas velkomst i menigheten

NATTVERD

Nattverden gjøres til minne om Jesu liv og hans død på Golgata, hvor han ga seg selv som soning for menneskenes synder. Den refererer også til Jesu siste måltid med sine disipler. Under nattverden deler man brød og vin med hverandre, og minnes Jesu liv som et eksempel for de som tror på han.

 

HVA TROR BCC OM JESUS?

 

 

  • Jesus er Guds sønn og verdens frelser (Apostlenes gjerninger 4:12)
  • Jesus er “veien og sannheten og livet” (Johannes evangelium, 14,6)
  • Jesu liv er et forbilde for kristnes tro og liv; en personlig frelser og venn (Peters brev 3: 21)

Et spørsmål som opptar mange kristne, er hvem Jesus var da han levde på jorda. Var han menneske, var han Gud, eller begge deler? I BCC tolkes det slik at Jesus var begge deler, i det at han var unnfanget av Den Hellige Ånd, men kom til jorden som et menneske «i syndig kjøds lignelse», som det står i Romerne 8:3

Bibelen sier at Jesus «ble prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd». Derfor tror vi at han heller ikke ble  syndig på noen måte, og kunne også gjøre soning for våre synder på korset. Som kraft og hjelp hadde han Den Hellige Ånd med seg helt fra fødselen av.

HVA BETYR DET Å FØLGE ETTER JESUS

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn» (1. Peter 2, 21-22)

Vi tror at fordi Jesus seiret over all synd, er det også mulig for de som tror på han å følge i hans fotspor og hans eksempel. Dette er en prosess der man blir mer og mer fri fra synden i sine tanker, ord og gjerninger. For å oppleve og personlig erfare dette, trenger de troende Guds nåde og hjelp fra Den Hellige Ånd.

 

HVA ER MENIGHETENS SYN PÅ SYND?

Vi tror at alle mennesker har en syndig natur, det vil si at man gjør ting som ikke er godt, og som gjør livet vanskelig for både seg selv og de man omgås. Dette kan være både bevisste og ubevisste handlinger, og gjør gjerne at man får dårlig samvittighet etterpå.

Vi tror at det var på grunn av menneskenes synder at Jesus kom til jorden. I Bibelen står det: «For alle har syndet, og de har ikke del i Guds herlighet». Forståelsen av at man trenger syndenes forlatelse er derfor grunnleggende for alle kristne.

I BCCs forkynnelse vektlegges det også at Jesus kan hjelpe de som tror på han til å komme inn i et helt nytt liv, hvor man overvinner synden og det onde i sitt personlige liv. Dette kaller Bibelen også «helliggjørelse».

I Bibelen kan man lese mer om hva som er synd, og hva som er Guds vilje. Den beskrives som syndens motsetning. 

 

 

HVA TROR BCC OM LIVET ETTER DØDEN?

Vi tror at det er Gud som skaper livet i hvert menneske, og menneskets ånd vender tilbake til sin Skaper når det dør. Som kristne tror vi at tiden på jorda bare er en del av en større virkelighet, og at når livet her er slutt, skal vi leve videre med Jesus i all evighet.

I Bibelen sier Jesus selv: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?».

I BCC tror vi at ved livets avslutning vil hvert menneske være ansvarlig for sitt liv overfor sin Skaper. Og vi tror at selv om Gud er rettferdig i sin dom, er han også en barmhjertig og nådig Gud. Dette står beskrevet i Bibelen:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham».

Gjennom Jesus får altså alle som kommer til han tilgivelse og løfte om et evig liv, selv om det er i livet siste sekunder. Det illustrerte Jesus i samtalen med røveren på korset, rett før de begge døde på Golgata:

Sannelig, i dag skal du være med meg i Paradis

(Lukas 23,43)

 

KILDER

1. Peters brev 2:21-24, 3:21
Paulus brev til Romerne 3:23, 8:3
Hebreerbrevet 2:14-18, 4:15
1. Mosebok 2:7
Johannes evangelium 3:16-17, 11:25-26, 14:6
Apostlenes gjerninger 4:12

Les mer om vår tro her.

MENY